Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018

Để mở file Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open