Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019

Để mở file Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open