Chương trình đại hội (trực tuyến), biểu quyết thông qua các ND tại Đại hội

chuong_trinh_dai_hoi_1chuong_trinh_dai_hoi_2 02_Phieu_bieu_quyet_4ND03_Phieu_bieu_quyet_11ND