Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty:

 

 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty: