Biên bản Đại hội cổ đông năm 2017

Để tải và file Biên bản Đại hội cổ đông năm 2017, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download