Biên bản họp HĐQT thành lập Công ty CP Khách sạn Vườn Thủ Đô

HDQT01HDQT02