Dự thảo Quy chế Quản trị, quy chế hoạt động HĐQT và quy chế hoạt động BKS

1. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty:

 

 

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

 

 

3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: