Công bố thông tin: Ngày giao dịch đầu tiên (23/11/2023) đối với CP thay đổi (đợt phát hành CP trả cổ tức năm 2022)

 

Để mở file Công bố thông tin: Ngày giao dịch đầu tiên đối với CP thay đổi (đợt phát hành CP trả cổ tức năm 2022), vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open