Dự thảo sửa đổi Điều lệ

Để mở file Tờ trình Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty năm 2021, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

 

 

 

 

Để mở file Dự thảo điều lệ công ty năm 2021, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau: